DE KOMEERE - ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Liesbeth Lietaer

De Komeere

Haringeplein 5

8972 Roesbrugge - Haringe

e-mail: info@dekomeere.be

Tel.: 0479/896999
Ondernemingsnummer: BE 0766.928.619

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van De Komeere, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Haringeplein 5, 8972 Roesbrugge - Haringe , BTW BE 0766.928.619,  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Komeere, aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Bestellingen worden gratis geleverd in Poperinge en alle deelgemeenten, Stavele, Beveren a/d Yzer, Oost -en West-Vleteren.

Er wordt een extra vervoerskost van €5 aangerekend voor leveringen in Alveringem, Lo-Reninge, Woesten, Vlamertinge, Dikkebus en Westouter.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Komeere niet. De Komeere is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Komeere is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@dekomeere.be of telefonisch via 0479/896999.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Komeere. De Komeere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De verschillende ontbijten, cadeaubon of Komeerebox, kunnen enkel via de webshop besteld worden. Er wordt op het einde van de bestelling via het systeem van winkelmandje afgerekend en betaald.

Bestellingen voor groepen worden per mail via info@dekomeere.be doorgegeven. De klant verbindt zich er toe te betalen op rekeningnummer BE733058689979 vóór levering van de bestelde goederen.
De Komeere is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen of het niet vooraf betalen, waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden bezorgd aan het opgegeven leveringsadres, dat wordt ingevuld op de website bij bestelling. Leveringen kunnen enkel aan de onder Artikel 2 vermelde locaties.

De levering gebeurt met de wagen. Indien met specifieke zaken moet worden rekening gehouden bij levering, worden deze vermeld in het bestelformulier in het vak “Opmerkingen”.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen geleverd met de wagen aan het opgegeven leveringsadres, op de ingevulde leveringsdatum. Indien met specifieke zaken moet worden rekening gehouden bij levering, moeten deze worden vermeld in het bestelformulier in het vak “Opmerkingen”.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld binnen het uur na levering worden gemeld aan De Komeere via 0479/896999.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van levering, de exclusieve eigendom van De Komeere.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Komeere.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Komeere (Haringeplein 5, 8972 Haringe – info@dekomeere.be Tel. 0479/896999) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Komeere heeft meegedeeld, terugzenden of bezorgen op volgende adres: Haringeplein 5, 8972 Roesbruge – Haringe. De Klant spreekt een datum en uur af, vóór de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Komeere zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

De Komeere betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van De Komeere is bereikbaar op het telefoonnummer 0497/896999, via e-mail op info@dekomeere.be of per post op het volgende adres: Haringeplein 5, 8972 Roesbrugge - Haringe. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die De Komeere niet kan worden toegerekend. Dit in het geval van onder meer bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van De Komeere, transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer van en naar De Komeere of de Klant belemmerd wordt.

Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van De Komeere opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan 5 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Komeere beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per bestelling.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Komeere zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Komeere, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De Komeere gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om u te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen op maat te maken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot De Komeere: Haringeplein 5, 8972 Haringe – info@dekomeere.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door De Komeere om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

De Komeere website, logo, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie van De Komeere zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij De Komeere, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurcombinatie, etc… niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Komeere.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

Wij houden het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Wijzigingen zullen op deze website openbaar worden gemaakt. Elk nieuw bezoek aan deze website en elke nieuwe bestelling op www.dekomeere.be zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden.